VEDTEKTER – ADOPTERTE – STIFTET 12.06.2008
§ 1 FORMÅL
Adopterte er en frittstående interesseforening for adopterte i Norge, og skal arbeide for å få samlet historisk og annen kunnskap om adopsjon og adoptertes oppvekst og livsvilkår. Adopterte skal være en stemme i den offentlige debatten vedrørende adopsjon.

 

§ 2 MEDLEMSKAP
Alle adopterte over 18 år kan tegne hovedmedlemskap eller familiemedlemskap i foreningen.
Andre interesserte kan tegne støttemedlemskap. Den adopterte har stemmerett og er valgbar til tillitsverv i foreningen. Andre medlemmer har talerett.

§3 EKSKLUSJON
Medlemmer som bryter Adoptertes vedtekter kan etter forslag fra styret ekskluderes fra foreningen. Endelig vedtak om eksklusjon fattes av årsmøtet.

§4 MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Kontingentperioden følger kalenderåret, med forfall 20.01.Ved innmelding i august, september og oktober kreves halv kontingent. Ved innmelding i november og desember kreves kontingent påfølgende år. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt. Medlemmer som ikke har betalt etter purring mister tilgang til forumet. Medlemskapet forøvrig gjelder til det sies opp, men slettes dersom kontingenten ikke er betalt ved forfall påfølgende år.

§ 5 MEDLEMSREGISTER
Styret skal føre og ajourholde et medlemsregister. Dette er unntatt offentlighet. Medlemsregisteret bør inneholde en elektronisk adresse slik at kommunikasjonen kan være mest mulig effektiv og økonomisk. Det kreves underskrevet taushetserklæring for tilgang til medlemsregisteret.

§ 6 ÅRSMØTE
Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Årsmøte skal avholdes 1 gang pr år innen utgangen av februar. Styret innkaller til årsmøte med en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas under punktet godkjenning av sakslisten.
Årsmøtet skal:
1. Behandle Adoptertes årsmelding.
2. Behandle Adoptertes reviderte regnskap.

3. Behandle budsjett.
4. Behandle innkomne forslag – komme med styrets innstilling.
5. Foreta valg av leder, styremedlemmer, vararepresentanter, revisor og valgkomité.
§ 6-1 LEDELSE AV ÅRSMØTET
Årsmøtet ledes av valgt dirigent blant medlemmene.

§ 6-2 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET
Et vedtak skal være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Det kan bare stemmes over kandidater foreslått av valgkomiteen, og kandidater foreslått under møtet frem til frist fastsatt av årsmøtet. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn én kandidat. Ved stemmelikhet foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene. Er det fortsatt stemmelikhet etter omvalget, avgjøres valget ved loddtrekning

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 8 STYRET
Adopterte ledes av et styre som består av 5 styremedlemmer og 2 vararepresentanter. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder velges direkte for 1 år av gangen. Styremedlemmer velges separat for 2 år av gangen, vararepresentanter separat for 1 år av gangen. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøte. Halve styret velges på nytt hvert annet år slik at det gir overlapping og kontinuitet. Revisor og valgkomité velges for ett år av gangen. Alle medlemmene i styret undertegner taushetserklæring.
Styrets oppgaver er:
1. Iverksette årsmøtets vedtak
2. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg og personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Adoptertes økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere Adopterte utad.
5. Holde nettsiden www.adopterte.no oppdatert. Nettsiden er Adoptertes eiendom.

§8-1 STYREMEDLEMMERS GODTGJØRELSE
Styremedlemmer kan motta refusjon for faktiske utgifter mot bilag, for eksempel porto, telefon, løpende kontorutgifter. Billigste alternativ samlet for reise og opphold til styremøter kan dekkes. Det skal fremgå i budsjett og regnskap. Etter forslag fra styret kan årsmøtet  vedta utbetaling av styrehonorar, under forutsetning av at det blir innvilget driftstilskudd for inneværende år.

§ 9 ÆRESMEDLEMSKAP
Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer. Styret innstiller kandidater med en begrunnelse for innstillingen. Utnevnelsen foretas av årsmøtet.