VEDTEKTER – ADOPTERTE – STIFTET 12.06.2008
§ 1 FORMÅL
Adopterte er en frittstående interesseforening for adopterte i Norge, og skal arbeide for å få samlet historisk og annen kunnskap om adopsjon og adoptertes oppvekst og livsvilkår. Adopterte skal være en stemme i den offentlige debatten vedrørende adopsjon.