2014 har vært et godt arbeidsår for Adopterte. I årsmøteperioden har det vært avholdt fire styremøter, inkulsiv en arbeidshelg på Hvaler i august. I alt har styret behandlet 69 saker, noe som er ny rekord.

Medlemstreff
I tillegg til årsmøtet i 2014 har det blitt arrangert to medlemstreff, ett på Sola og ett på Hønefoss. Medlemstreffene i 2014, inklusiv årsmøtet har også dette året vært svært vellykkede og med rekorddeltakelse. I særstilling står treffet på Sola der vi fikk opplevelser vi sent vil glemme. Det er fortsatt styrets klare oppfatning at medlemstreffene har funnet en form som bør opprettholdes også i 2015. I forbindelse med førjulstreffet på Hønefoss i november holdt to representanter fra Folkehelsa/Rettsmedisinsk institutt foredrag for oss om slektskap-/DNA-tester. Foredraget var svært interessant og foreningen bør også i 2015 ha som en prioritert oppgave å skaffe interessante og faglig relevante foredragsholdere til medlemstreffene.

I 2014 hadde foreningen som mål å arbeide for å få til tilbud for ektefelle/samboer og barn av adopterte på våre medlemstreff. Ved medlemstreffet på Sola samlet flere ektefeller/samboere seg og gikk gjennom flere forberedte spørsmål. Svarene som ble presentert for medlemmene var tankevekkende og det vil også i 2015 være viktig å tilby ektefeller/samboere å få snakke sammen alene.

Når det gjelder tilbud til barn av adopterte er det lagt på is foreløpig. Foreningen er ikke moden til å ta et slikt løft og behovet viser seg også i liten grad å være til stede.

Driftstilskudd
Vårt mål er fortsatt på sikt å kunne tilby treff uten forholdsvis høye økonomiske kostnader for den enkelte, men har heller ikke i 2014 lykkes på dette området. Foreningen har heller ikke denne perioden kommet på listen for driftstilskudd fra Staten, men arbeider ufortrødent videre for å få til dette. Ny søknad vil bli sendt BUFDIR ultimo januar 2015.

Planen om et større forskningsprosjekt på oss norskadopterte i regi av et forskerteam ved UiOs (Universitetet i Oslo) er ikke lagt på is, men er betydelig forsinket.

«The Primal Wound»
Foreningen hadde i realiteten gitt opp å få et forlag til å gi ut en oversettelse av boken “The Primal Wound – Understanding the Adopted Child” by Nancy N. Verrier”, men helt på tampen av 2014 har Kolofon forlag sagt seg villig til å gi ut boken. Lindie Landmark vil oversette boken og det arbeides nå med tillatelse fra forfatteren. Så snart dette er i orden prøver vi å tegne kontrakt med forlaget. Da tilbudet kom sent på året har vi dessverre lite informasjon ut over dette.

Medlemsforumet
I tillegg til medlemstreffene blir foreningens lukkede medlemsforum på foreningens hjemmesider viktigere og viktigere. At forumet er lukket og kun tilgjengelig for medlemmene er av uvurderlig betydning med henblikk både på omfanget av innlegg og ikke minst grad av åpenhet, ærlighet, respekt og empati. Også i 2014 har det vært slik at jo mer alvorlig tematikken har vært, jo mer aktive har medlemmene vært. På lik linje med medlemstreffene viser aktiviteten på forumet at det er seriøse problemstillinger innenfor tematikken adopsjon foreningen skal konsentrere seg om. Hverdagslige temaer finnes det mer enn nok andre fora for.

Forumet er ellers enkelt å navigere i og innleggene er delt inn i emner. For de av medlemmene som sjelden eller aldri er inne på forumet er det vel verdt et besøk. Et slikt besøk vil garantert gjøre noe med oss alle. Målet for 2015 må være at den høye aktiviteten på medlemsforumet fortsetter.

Medlemsinfo
I 2014 har det blitt gitt ut fem medlemsinfo. Styret ser det fortsatt som svært viktig at medlemmene til en hver tid er orientert om foreningens drift, og utgivelsen av medlemsinfo bør fortsette også i 2015. Medleminfo sendes som vedlegg til e-post til medlemmene, i tillegg til at det blir lagt ut på medlemssidene på foreningens hjemmeside. I løpet av året har vi også gjort noen grep for å gjøre utformingen av infoet litt mer spennende.

Målsettingen for 2014 var å ta i bruk Excel for fortløpende å kunne registrere antall, kategori og videre behandling av henvendelser til og fra foreningen. Dessverre klarte vi ikke å lage et skjema vi mente ville fungere tilfredstillende før høsten 2014, men skjemaet for registrering av henvendelser tas i bruk pr 01.01.2015. Med henblikk på søknader om driftstøtte er foreningen fortsatt nødt til å kunne dokumentere hvor mye av vår arbeidstid som går med til behandling av henvendelser.

Markedsføring
Også i 2014 har det vært en prioritert oppgave å gjøre foreningen kjent. Reklamefilm som foreningen fikk laget i 2013 ble også sendt på TV2s reklamefrie dager i påsken, noe som resulterte i økt medlemsantall. Desverre fikk vi avslag på søknaden om visning i pinsen og julen 2014 og målet for 2015 er å få laget en ny og enda bedre reklamefilm. Planleggingen av et nytt filmprosjekt startet høsten 2014 og forhåpentligvis kan prosjektet ferdigstilles i løpet av våren 2015.

Foreningen har i 2014 opprettet en twitter- og en Facebookkonto med henblikk på styrking av foreningens informasjonsvirksomhet. På denne måten kan vi effektivt og gratis nå ut til flere og ulike målgrupper. Intern kommunikasjon til medlemmene og medlemmene mellom vil også i 2015 skje via e-post og på medlemsforumet.

Umoderne design
Hjemmesiden er uten sidestykke foreningens viktigste kontaktarena, internt som eksternt. Siden ble laget medio 2012, men desverre er designet allrede nå umoderne. I forbindelse med produksjon av ny reklamefilm håper vi også å få laget nytt design til hjemmesiden. Innholdet har vi forøvrig ingen planer om å endre. Ellers vil styret berømme medlemmene som også i 2014 har vært flinke til å distribuere foreningens brosjyre. Brosjyren trykkes fortløpende opp etter hvert som behovet melder seg. Det er viktig at trykket med å distribuere brosjyren holdes oppe også i 2015.
Pr 31.12.2014 hadde foreningen 89 ordinære medlemmer og ni støttemedlemmer, mot 84 ordinære og 12 støttemedlemmer ved utgangen av 2013. Av de ordinære medlemskapene var det 3 familiemedlemskap, det samme antall som i 2013. At en netto medlemsvekst i 2014 ”bare” har vært på fem medlemmer må også til en viss grad tilskrives en vedtektsendring/opprydding angående konsekvenser av ikke betalt medlemskontingent. Majoriteten av medlemsfrafallet skyldes manglende betaling av kontingent. Medlemmene våre er fortsatt i hovedsak konsentrert til Syd/Østlandet og Vestlandet ogutfordringen fremover vil fortsatt være å rekruttere nye medlemmer fra resten av landet, Nord-Vestlandet/Trøndelag og ikke minst de tre nordligste fylkene.7

Økonomi
Foreningens økonomi er pr 31.12.2014 god, noe som i betydelig grad oså skyldes flere større pengegaver. I tillegg har utlodning på medlemstreffene gitt god avkastning og utlodningene vil fortsette også i 2015. For å holde et lavest mulig kostnadsnivå har styremedlemmene ikke krevd reisegodtgjørelse i forbindelse med styremøter i 2014. Dette vil da være å betrakte som gave til foreningen. (se ellers egen rapport).

Offisiell høringsinstans
2014 må betraktes som et merkeår og en større milepel når det gjelder foreningens anseelse blant offentlige myndigheter som departement, regjering og storting. Foreningen er nå en offisiell høringsinstans vedrørende alle spørsmål rundt lover, forskrifter og rundskriv i adopsjons- og beslektede saker. I tråd med foreningens målsetting vil vi prioritere arbeidet med gode høringsuttalelser.

Den viktigste begivenheten for foreningen var likevel vår deltakelse i referansegruppen til Adopsjonslovutalget. Foreningens primære krav til ny lov har vært at retten til kunnskap om biologisk opphav også skal gjelde den adoptertes etterkommere. Dette har foreningen fått støtte for i lovforslaget og neste viktige steg er nå å svare på høringen innen 05.03.2015. Styret i adopterte anmoder på det sterkeste medlemmene om å sende sine synspunkter og innspill i saken skriftlig til styret i god tid før fristen.

Forøvrig har styret i Adopterte registrert at det i befolkningen tilsynelatende finnes en overdreven tro på Facebook og andre sosiale medier som påvirknings- og maktfaktor overfor offentlige myndigheter. Styret i Adoptertes klare holdning er fortsatt at bare en sterk og seriøs organisasjon kan være en slik maktfaktor. Ønsket for 2015 er at medlemmene tar inn over seg dette budskapet og bringer det videre.

Lillestrøm 01.01.2015

For styret

Marilyn Førsund, leder