2013 har vært nok et godt arbeidsår for Adopterte. I årsmøteperioden har det vært avholdt fire styremøter, der i alt 56 saker har blitt behandlet. Styret har fungert meget bra, og det har vært enkelt å arbeide når alle har dradd lasset like hardt og i samme retning.

I tillegg til årsmøtet 2013, har det blitt arrangert to medlemstreff, ett på Storefjell og ett på Hønefoss. Medlemstreffene i 2013, inklusiv årsmøtet har vært svært vellykkede med tilnærmet rekorddeltakelse. Det er vår klare oppfatning at medlemstreffene har funnet en form som bør opprettholdes fremover. Treffene i 2013 har vært preget av harmoni, og medlemmene har fått den roen som kreves for å kunne fokusere på temaet adopsjon og det å være adoptert. Imidlertid må også Adopterte stadig utvikle seg, og i 2014 vil det være viktig å arbeide for å få til tilbud for ektefelle/samboer og barn av adopterte på våre medlemstreff.

Foreningen bestreber seg også fortsatt på å fremskaffe relevante og interessante foredragsholdere til våre treff, enten eksterne eller interne. Etter årsmøtet fikk vi et interessant foredrag av statsarkivar Yngve Nedrebø ved statsarkivet i Bergen. Nedrebø har en unik kompetanse og en genuin interesse for feltet dokumenter, og han er like aktuell som foredragsholder i fremtiden. På Storefjell holdt Knut R Steenberg et svært interessant foredrag om sin lange og omfattende yrkeskarriere innenfor adopsjonslovgivning for oss, mens på Hønefoss holdt Liv Loe et tankevekkende kåseri. Dessverre har foreningen fortsatt ingen mulighet til å kunne tilby treff uten forholdsvis høye økonomiske kostnader for den enkelte. Vi har fortsatt ikke kommet på listen for driftstilskudd fra Staten, men arbeider ufortrødent videre for å få til dette.

I 2013 har det lukkede medlemsforumet på foreningens hjemmesider vært i full drift, og i alt 2531 innlegg har blitt skrevet på forumet. Antallet visninger på medlemssidene har vært svimlende 12099, og en slik suksess kunne ikke den største optimist en gang ha drømt om. Medlemmene er svært åpne og ærlige i innleggene, og alle skal ha stor ros for det store engasjementet som hver enkelt viser. Jo mer alvorlig tematikken er, jo mer aktive er medlemmene. Dette viser på den ene siden at forumet virkelig er liv laget, og på den andre siden at det dekker et behov som ikke finnes andre steder..

I 2013 har det blitt gitt ut seks medlemsinfo. Styret ser det fortsatt som svært viktig at medlemmene til en hver tid er orientert om foreningens drift, og utgivelsen av medlemsinfo bør fortsette også i 2014. Medlemsinfo sendes som e-post til medlemmene, i tillegg til at det blir lagt ut på medlemssidene på foreningens hjemmeside. Det bør selvsagt vurderes om vi skal gjøre utformingen av infoen litt mer spennende ved for eksempel bruk av spalter og bilder.

Som i 2012 har foreningen også i 2013 fått mange henvendelser, og i 2014 vil vi ta i bruk Excel for fortløpende å kunne registrere antall, kategori og videre behandling av henvendelsene. Med henblikk på fortsatt søknad om driftstøtte er foreningen nødt til å kunne dokumentere hvor mye av vår arbeidstid som går med til behandling av henvendelser. Selv om tallet her er for lavt, har det i 2013

kommet 51 henvendelser via kontaktskjema på foreningens hjemmeside, mens 10 har kommet via foreningens telefon. 29 henvendelser gjaldt ønske om medlemskap, 10 henvendelser gjaldt rettigheter, 6 var henvendelser fra biologisk familie, 5 fra media, mens de resterende var alt fra produktreklame til spørreundersøkelser. Foreningen har som policy å besvare henvendelsene raskt og seriøst, noe vi mener foreningen profiterer på, og vil være nødvendig om foreningen skal ha livets rett også i fremtiden. Foreningen har sendt ca. 90 e-poster som svar på henvendelser via kontaktskjema og videre svar på spørsmål i etterkant. I tillegg kommer fire medlemssaker som har innebåret et ensifret antall svar fra oss, mens to saker har innebåret et tosifret antall svar.  Foreningen har også hatt 10 telefonoppringninger til medlemmer blant annet i etterkant av medlemstreff.

Foreningen er fortsatt ikke godt nok kjent, og også i 2013 har det vært en prioritert oppgave å gjøre foreningen kjent. Vi har i løpet av året fått laget en reklamefilm som har blitt sendt på TV2s reklamefrie dager i julen. Foreningen vil sende en ny søknad om visning også i påsken 2014. En noe lengre versjon av filmen vil bli lagt ut på YouTube og foreningens hjemmeside. Flere av foreningens medlemmer har også stilt opp i ulike medier i løpet av 2013, noe som også hjelper til med å gjøre foreningen kjent. Medlemmene har også i 2013 vært flinke til å distribuere foreningens brosjyre, og brosjyren trykkes fortløpende opp etter hvert som behovet melder seg. Det er viktig at trykket med å distribuere brosjyren holdes oppe også i 2014.

Pr 31.12.2013 hadde foreningen 84 medlemmer, mot 62 ved utgangen av 2012. Av disse var det 3 familiemedlemskap og 9 støttemedlemmer, mot 3 familiemedlemskap og 8 støttemedlemskap pr 31.12.2012

Medlemmene våre er i hovedsak konsentrert til Østlandet og Vestlandet, primært Bergensområdet. Utfordringen fremover vil være å rekrittere nye medlemmer fra resten av landet, Nord-Vestlandet/Trøndelag og ikke minst de tre nordligste fylkene.

Foreningens økonomi er pr 31.12.2013 relativt grei. (se egen rapport).

I 2012 ble det nedsatt et offentlig utvalg som skal lage en helt ny adopsjonslov. Utvalget startet sitt arbeid våren 2013 og skal levere sin rapport medio 2014. Som eneste organisasjon som representerer de adopterte er vi med i lovutvalgets referansegruppe. I møte med utvalget i august 2013 gjorde Adopterte det klart at vårt viktigste mål er en lovendring der retten til kunnskap om biologisk opphav også skal gjelde den adoptertes etterkommere i rett nedstigende linje.

I tillegg til driftsmidler søkte foreningen om forskningsmidler også på Statsbudsjettet for 2014. Forskerteamet ved UiOs (Universitetet i Oslo) planer om et større forskningsprosjekt på oss norskadopterte er ikke lagt på is, og foreningen vil presse på her også i 2014. 

For styret

Marilyn Førsund

Leder