En prioritert oppgave også i 2012 har vært å gjøre foreningen kjent, og årsmøteåret har sannsynligvis vært det beste i foreningen Adoptertes fire og et halvt-årige historie. Pr 31.12.2012 hadde foreningen 62 medlemmer, mot 48 ved utgangen av 2011. Av disse var det 3 familiemedlemskap, som i 2011. I tillegg er det 8 støttemedlemskap mot 11 pr 31.12. 2011.

Diagram          Kart

(Klikk på bildene så blir de større)

Medlemmene våre er i hovedsak konsentrert til Østlandet og Vestlandet, primært Bergensområdet. Utfordringen fremover vil være å rekruttere nye medlemmer fra resten av landet, Nord-Vestlandet/Trøndelag og ikke minst de tre nordligste fylkene. 

Det er to hovedårsaker til veksten i medlemsmassen for 2012. Den ene er drahjelpen fra den fremragende artikkelserien om adopsjon i Bergens Tidende våren 2012, og at vi fikk foreningens hjemmeside i funksjon igjen høsten 2012. Artikkelserien fra BT er for øvrig samlet i et eget magasin, bearbeidet grafisk av Ingeborg Høstmark Kroknes. Foreningens brosjyre har blitt sendt ut til fylkesmenn, statsarkiver, legesentre, BUP etc, og en planmessig distribusjon bør fortsette også i 2013. I 2012 har Adopterte også fått utarbeidet egne brevark, og disse skal nå benyttes på alle skriv fra foreningen. Visittkort er under utarbeidelse.

Foreningens økonomi er pr 31.12.2012 noe anstrengt. Dette skyldes primært kostnadene ved å bygge opp igjen, og å drifte ny hjemmeside. I tillegg har utgiftene til trykking av brosjyrer vært en krevende investering. (se egen rapport).   

I årsmøteperioden har det vært avholdt fem ordinære styremøter, i tillegg til et hastestyremøte etter fullmakt. I alt 74 saker har blitt behandlet.

I tillegg til årsmøtet 2012, har det blitt arrangert to medlemstreff, et på Storefjell og ett på Hønefoss. Begge arrangementene hadde god deltakelse, med 17 deltakere på Storefjell og 15 på Hønefoss. Foreningen bestreber seg på å fremskaffe relevante og interessante foredragsholdere til våre treff, enten eksterne eller interne. På Storefjell holdt Svein Erik Olsen et interessant billedforedrag fra sin reise tilbake til sine røtter i Australia og Tasmania, mens på Hønefoss ga Finn Reinhardsen oss et lite innblikk i prosjektet med Drammen seniorteater. Medlemstreffene er viktige for foreningen og medlemmene, men utfordringen er fortsatt å kunne tilby treff uten at kostnadene for den enkelte blir for høye. Også i 2012 søkte Adopterte Stortingets familie- og kulturkomité om at det måtte settes av driftsmidler på Statsbudsjettet for 2013, men også denne gangen ble søknaden avslått. Imidlertid vil foreningen søke på nytt ifb Statsbudsjettet for 2014.

Utgivelsen av Medlemsinfo som startet i 2011 har blitt videreført i 2012, og fire medlemsinfo har blitt gitt ut. Styret ser det som svært viktig at medlemmene til en hver tid er orientert om foreningens drift, og utgivelsen av medlemsinfo bør fortsette også i 2013. Medlemsinfo sendes inntil videre som e-post til medlemmene, i tillegg til at det blir lagt ut på medlemssidene på foreningens hjemmeside.

Antallet henvendelser har også i 2012 variert, fra perioder der foreningen har fått flere henvendelser daglig, til perioder hvor det har gått uker mellom henvendelsene. Mer enn 90 prosent av henvendelsene har kommet via kontaktskjemaet på Adoptertes hjemmeside, og perioden fra påske til i høst da foreningens hjemmeside var ute av drift, var til dels katastrofal for foreningen. Kategorien henvendelser har endret seg det siste året, og hovedkategorien nå er fra folk som skriver at de ønsker å bli medlem. Det er forholdsvis få henvendelser via foreningens telefon.

Det har i 2012 blitt nedsatt et offentlig utvalg som skal gjennomgå ”Lov om adopsjon” i sin helhet. Utvalget starter sitt arbeide våren 2013 og skal levere sin rapport medio 2014. Ifb dette arbeidet skal det oppnevnes en bredt sammensatt referansegruppe, og foreningen Adopterte har sendt en henstilling til BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) om at vi må få en naturlig plass i referansegruppen. Adopterte har i henstillingen gjort det klart at vårt viktigste mål er en lovendring der retten til kunnskap om biologisk opphav også skal gjelde den adoptertes etterkommere i rett nedstigende linje.

Foreningen søkte om forskningsmidler på Statsbudsjettet for 2013, men fikk avslag også her. Imidlertid vil et forskerteam ved UiO (Universitetet i Oslo) søke om midler til et større forskningsprosjekt på oss norskadopterte. Går finansieringen i orden, vil prosjektet starte opp medio 2014 og ha en varighet på ca to år. Forskerteamet vil trenge opptil 40 informanter, og dette blir en unik mulighet til å få frem kunnskap om norske adoptivbarn og vår historie. Her må vi alle stille lojalt opp og bidra med våre historier. Foreningen skal for øvrig i møte med forskningsansvarlig ved NKS (Norske kvinners sanitetsforening) 26. februar med henblikk på å søke midler derfra. Adopterte vil i tillegg søke midler fra legater, fond og organisasjoner der vi er søknadsberettiget.

Et mål for 2012 har vært å få oversatt boken ”The Primal Wound”. Foreningen har prøvd absolutt alt for å få gitt ut boken, men har fått avslag hos alle forlag. Prosjektet legges på is.

For styret

Marilyn Førsund

Leder