På tross av en noe uheldig start på årsmøteåret med to utmeldinger fra styret få dager etter årsmøtet, og derav problemer med godkjenning i Brønnøysundregistrene, har 2011 vært et godt år for Adopterte. Ved utgangen av 2011 hadde foreningen  48 medlemmer, hvorav 3 familiemedlemskap + 9 støttemedlemskap. Økonomien har vært akseptabel (se egen rapport).

Det har vært avholdt fire styremøter i årsmøteperioden og i alt 56 saker har blitt behandlet.

I tillegg til årsmøtet 2011, har det blitt arrangert to medlemstreff, ett på Gardermoen og ett på Hønefoss. Begge arrangementene hadde ca. 15 deltakere. Ifb treffet på Hønefoss hadde vi besøk av en psykoterapeut. Medlemstreffene er det viktigste som skjer i foreningens regi, men utfordringen er å kunne tilby treff uten at kostnadene for den enkelte blir for høye. Dette har vi til nå ikke klart. Styret ser det også som svært viktig at medlemmene til en hver tid er informert om foreningens drift, og f.o.m 2011 har vi gitt ut et medlemsinfo etter hvert styremøte og medlemstreff. Utgivelsen av medlemsinfo bør fortsette også i 2012.

Antallet henvendelser har variert, fra perioder der foreningen har fått flere henvendelser daglig, til perioder hvor det har gått uker mellom henvendelsene. De fleste henvendelsene har kommet via kontaktskjemaet på Adoptertes hjemmeside. Henvendelsene kan deles inn i tre hovedkategorier: Adopterte som vurderer å bli medlemmer, barn av adopterte som ønsker kunnskap om biologisk opphav og personer som ønsker å finne bortadopterte familiemedlemmer, da oftest søsken.

En prioritert oppgave i 2011 har vært å gjøre foreningen kjent. Vi har fått ferdigstilt en ny hjemmeside med eget, lukket forum. Hjemmesiden fungerer bra og de fleste henvendelsene kommer via denne. Dessverre fungerer forumet dårlig, og det må gjøres endringer her. Adopterte har også fått utarbeidet en brosjyre som i disse dager skal distribueres, og foreningen får snart egne brevark og visittkort. I 2011 har det også vært flere medieoppslag der foreningens medlemmer har stått frem med sin historie, og en serie med medieoppslag er planlagt i 2012.

Foreningen har også vært i kontakt med Stortinget vedr en ønsket lovendring i Lov om adopsjon og retten til kunnskap om biologisk opphav, og har vært i møte med BLID (Barne-,likestillings- og inkluderingsdepartementet) 13.02. 2012. Foreningen har også søkt om forsknings- og driftsmidler i Statsbudsjettet for 2012, og vi avventer også her en avgjørelse.

Det arbeides også for å få oversatt boken ”The Primal Wound”, og foreningen trenger en faglig referanse før det er hensiktsmessig å kontakte et forlag.

Utfordringen videre må være å øke medlemstallet, arbeide for å få til et forskningsprosjekt og for å få til økonomiske støtteordninger.

For styret Marilyn Førsund

Leder