2014 har vært et godt arbeidsår for Adopterte. I årsmøteperioden har det vært avholdt fire styremøter, inkulsiv en arbeidshelg på Hvaler i august. I alt har styret behandlet 69 saker, noe som er ny rekord.

Medlemstreff
I tillegg til årsmøtet i 2014 har det blitt arrangert to medlemstreff, ett på Sola og ett på Hønefoss. Medlemstreffene i 2014, inklusiv årsmøtet har også dette året vært svært vellykkede og med rekorddeltakelse. I særstilling står treffet på Sola der vi fikk opplevelser vi sent vil glemme. Det er fortsatt styrets klare oppfatning at medlemstreffene har funnet en form som bør opprettholdes også i 2015. I forbindelse med førjulstreffet på Hønefoss i november holdt to representanter fra Folkehelsa/Rettsmedisinsk institutt foredrag for oss om slektskap-/DNA-tester. Foredraget var svært interessant og foreningen bør også i 2015 ha som en prioritert oppgave å skaffe interessante og faglig relevante foredragsholdere til medlemstreffene.

2013 har vært nok et godt arbeidsår for Adopterte. I årsmøteperioden har det vært avholdt fire styremøter, der i alt 56 saker har blitt behandlet. Styret har fungert meget bra, og det har vært enkelt å arbeide når alle har dradd lasset like hardt og i samme retning.

I tillegg til årsmøtet 2013, har det blitt arrangert to medlemstreff, ett på Storefjell og ett på Hønefoss. Medlemstreffene i 2013, inklusiv årsmøtet har vært svært vellykkede med tilnærmet rekorddeltakelse. Det er vår klare oppfatning at medlemstreffene har funnet en form som bør opprettholdes fremover. Treffene i 2013 har vært preget av harmoni, og medlemmene har fått den roen som kreves for å kunne fokusere på temaet adopsjon og det å være adoptert. Imidlertid må også Adopterte stadig utvikle seg, og i 2014 vil det være viktig å arbeide for å få til tilbud for ektefelle/samboer og barn av adopterte på våre medlemstreff.

På tross av en noe uheldig start på årsmøteåret med to utmeldinger fra styret få dager etter årsmøtet, og derav problemer med godkjenning i Brønnøysundregistrene, har 2011 vært et godt år for Adopterte. Ved utgangen av 2011 hadde foreningen  48 medlemmer, hvorav 3 familiemedlemskap + 9 støttemedlemskap. Økonomien har vært akseptabel (se egen rapport).

Det har vært avholdt fire styremøter i årsmøteperioden og i alt 56 saker har blitt behandlet.

I tillegg til årsmøtet 2011, har det blitt arrangert to medlemstreff, ett på Gardermoen og ett på Hønefoss. Begge arrangementene hadde ca. 15 deltakere. Ifb treffet på Hønefoss hadde vi besøk av en psykoterapeut. Medlemstreffene er det viktigste som skjer i foreningens regi, men utfordringen er å kunne tilby treff uten at kostnadene for den enkelte blir for høye. Dette har vi til nå ikke klart. Styret ser det også som svært viktig at medlemmene til en hver tid er informert om foreningens drift, og f.o.m 2011 har vi gitt ut et medlemsinfo etter hvert styremøte og medlemstreff. Utgivelsen av medlemsinfo bør fortsette også i 2012.

En prioritert oppgave også i 2012 har vært å gjøre foreningen kjent, og årsmøteåret har sannsynligvis vært det beste i foreningen Adoptertes fire og et halvt-årige historie. Pr 31.12.2012 hadde foreningen 62 medlemmer, mot 48 ved utgangen av 2011. Av disse var det 3 familiemedlemskap, som i 2011. I tillegg er det 8 støttemedlemskap mot 11 pr 31.12. 2011.

Diagram          Kart

(Klikk på bildene så blir de større)

Medlemmene våre er i hovedsak konsentrert til Østlandet og Vestlandet, primært Bergensområdet. Utfordringen fremover vil være å rekruttere nye medlemmer fra resten av landet, Nord-Vestlandet/Trøndelag og ikke minst de tre nordligste fylkene. 

I 2010 har det vært full drift i Adopterte – et godt år for organisasjonen.

Adopterte hadde ved utgangen av 2010 33 medlemmer (hvorav tre familiemedlemsskap) og seks støttemedlemmer.

Det har i 2010 vært avholdt 4 styremøter, 2 medlemsmøter, og i tillegg en arbeidshelg på Gol.  Dessuten har det vært et styremøte ved utgangen av januar i år. Telefon/meldinger og mail har vært flittig i bruk utenom ovennevnte møter. Fra 10.12.2010 har nestleder Lindie Landmark fungert som leder, da Mona Herland måtte trekke seg som leder pga sykdom i aller nærmeste familie.